• زمینه‌ی فعالیت‌‌ها


- ساخت‌و‌ساز برای بخش خصوصی:

واحدهای مسکونی و اداری


- پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی:

خرید ملک و ساخت

مشارکت با مالکین