-ساخت و ساز برای بخش خصوصی :

واحد های مسکونی و اداری

-پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی :

خرید ملک و ساخت

مشارکت با مالکین