تعریف از سرمایه‌گذاری

بخش ســـرمایه گـــذاری

 شروع فعالیت  ۱۳۷۹ 

قسمتی از فعالیتهای شرکت دنـــو را پروژه های سرمایه گذاری شکل می دهند. این پروژه ها با سرمایه های کوچک و بزرگ اطرافیان، دوستان، معماران، مهندسان و کسانی که تمایل دارند تا در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند صورت می پذیرند و مدیریت بخش سرمایه گذاری شرکت  به پشتگرمی این اعتماد و به نمایندگی از تمامی سرمایه گذاران، کارفرمای پروژه لقب می گیرد.

تجربۀ مهندسی و اطلاع این کارفرما ازکیفیت طراحی و ساخت، او را قادر به انتخاب بهترین و مجربترین گروه ها می سازد. این تجربه در طی ۱۶  سال اخیر منتج به ۶ پروژه سرمایه گذاری شده است که شامل ۵ ساختمان مسکونی و ۱ ساختمان اداری است.

ارتباط چند سویه میان بهره برداران این پروژه ها و طراح و مجری در طی سالیان و نظرسنجی از بهره برداران هر پروژه و ارزیابی آن در دوره های مختلف، باعث هر چه بهترشدن کیفیت پروژه های بعدی شده است.

در اين روش به ميزان نياز پروژه و زمانبندي هاي تعيين شده، شــركت اقدام به جذب سرمايه از سرمايه گذاران مي نمايد و در انتهاي پروژه و فروش آن، به تقسيم سـود به نسبت سرمايه افراد مي پردازد.

در اين روش سرمايه گذار در تمامي سود و زيان پروژه سهيم مي شود و در اولويت انتخاب واحد درصورت تمايلشان در پايان پروژه قرارخواهند داشت .

در اين روش محدوديتي در مورد ميزان سرمايه گذاري وجود ندارد و سرمايه گذاران به چندين روش متفاوت مي توانند در پروژه مورد نظرشان سرمايه گذاري نمايند .

اين نوع سرمايه گذاري داراي مزايايي به شرح زير مي باشد :

            - امكان سرمايه گذاري در بازار مسكن با سرمايه هاي اندك

            - حفظ قدرت خريد در بازار مسكن

            - امكان سرمايه گذاري و خريد واحد در انتهاي پروژه

            - تزريق مرحله به مرحله سرمايه و در نتيجه به نوعي پس انداز

           - تزريق بودجه همگن به پروژه و عدم ايجاد وقفه در پروژه به دليل كمبود اعتبار