خبر

عضویت در باشگاه مشتریان
 
تبریک نوروز
خبر دنو سال نو بر همگان مبارک ادامه مطلب...
فعالیت‌های تحقیقاتی

• ساختمان سبز

• ۱۵ سال سرمایه گذاری شــرکت دنــو در بخش مسکن

• گزارش گل و گیاه

• آشنایی با انواع سقف کاذب و روش اجرا

• آشنایی با آجــر کاری و نحوه اجرا

• آشنایی با انواع عایق و روش اجرا

• کارگاه آموزشــی سیستم هوشمند سازی ساختمان BMS

• آشنایی با کاشی کاری و روش های اجرا

• آشنایی با سفیدکاری و روش های اجرا