۱۳۹۵- بزرگداشت فرامرزشریفی درهمایش معماری و ساختمان

۱۳۹۵- بزرگداشت فرامرزشریفی درهمایش معماری و ساختمان