۱۳۹۵- بزرگداشت فرامرزشریفی درهمایش معماری و ساختمان