حضورمهمانان ویژه در دنو

۱۳۹۳- اتمام پروژه قیطریه-دنو۶

۱۳۹۵- بزرگداشت فرامرزشریفی درهمایش معماری و ساختمان

۱۳۹۱ - بیست‌وپنج سال همکاری فرامرز شریفی با دنو

۱۳۹۷- سی‌اُمین سال تأسیس دنو

۱۳۹۵- ۸۰اُمین زادروز فرامرزشریفی