۱۳۶-ظفر-دنو۱

۱۵۳-بهار-دنو۴

۱۵۴-فکوریان-دنو ۵

۱۵۵-قیطریه-دنو۶

۱۴۳-دروس -دنو۲

۱۴۷-اقدسیه-دنو۳

۱۶۰ - سهیل - دنو۷

۱۶۲-انصاری-دنو ۸

۱۶۱-سالار - دنو ۹