۱۱۴-داروشیشه

طراحی و نظارت: منصورتوفیقی

مکان: تهران ، وزراء

شروع ساخت: ۱۳۷۲

مساحت زمین: ۴۴۷ مترمربع

مساحت زیربنا: ۲۳۵۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۵ طبقه اداری،۳ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۵ واحد اداری