طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ، ولیعصر

شروع ساخت: ۱۳۷۹

مساحت زمین: ۴۷۸ مترمربع

مساحت زیربنا: ۳۸۲۳ مترمربع

تعداد طبقات: ۱ طبقه تجاری ،۴ طبقه اداری،۳ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۳ واحد تجاری، ۱۶ واحد اداری