طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ، کردستان

شروع ساخت: ۱۳۸۱

مساحت زمین: ۳۰۱ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۳۷۷ مترمربع

تعداد طبقات: ۴ طبقه اداری، ۲ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۴ واحد اداری