طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ، ظفر

شروع ساخت: ۱۳۸۲

مساحت زمین: ۳۴۳ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۵۱۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۵ طبقه اداری،۲ طبقه پارکینگ

تعداد واحد: ۵واحد اداری