۱۵۴-فکوریان-دنو ۵

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران،شریعتی،یخچال،فکوریان،پ۱۱

شروع ساخت: ۱۳۸۵

مساحت زمین: ۳۴۷ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۳۸۴ مترمربع

تعداد طبقات: ۵ طبقه اداری،۳ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۵واحد اداری