۱۶۰ - سهیل - دنو۷

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران،قیطریه،سهیل،مهر۴،کیان،پ۲

شروع ساخت: ۱۳۹۴

مساحت زمین: ۵۱۶ مترمربع

مساحت زیربنا: ۲۵۸۸ مترمربع

تعداد طبقات: ۶طبقه مسکونی،۳طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۱۵ واحد مسکونی