طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ، نیاوران

شروع ساخت: ۱۳۷۳

مساحت زمین: ۴۱۰۴ مترمربع

مساحت زیربنا: ۹۹۴ مترمربع

تعداد طبقات: ۲ طبقه مسکونی،۱طبقه مشاعات

تعداد واحد: