طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ، دروس

شروع ساخت: ۱۳۶۹

مساحت زمین: ۹۱۵ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۷۵۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۳طبقه مسکونی،۱ طبقه پارکینگ

تعداد واحد: ۶ واحد مسکونی