طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ، دیباجی

شروع ساخت: ۱۳۷۰

مساحت زمین: ۳۶۷ مترمربع

مساحت زیربنا: ۸۴۸ مترمربع

تعداد طبقات: ۳ طبقه مسکونی، ۱ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۳ واحد مسکونی