طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ، دزاشیب

شروع ساخت: ۱۳۸۳

مساحت زمین: ۵۴۱ مترمربع

مساحت زیربنا: ۲۳۱۴ مترمربع

تعداد طبقات: ۵ طبقه مسکونی،۲ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۱۰ واحد مسکونی