طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ، زعفرانیه

شروع ساخت: ۱۳۸۹

مساحت زمین: ۴۶۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۲۲۸۹ مترمربع

تعداد طبقات: ۶طبقه مسکونی،۲ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۸ واحد مسکونی