۱۵۸-لواسان -شرقی

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: لواسان

شروع ساخت: ۱۳۹۱

مساحت زمین: ۱۲۵۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۵۹۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۴ طبقه مسکونی، ۲طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۴ واحد مسکونی