طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ، محمودیه

شروع ساخت: ۱۳۹۰

مساحت زمین: ۸۸۸ مترمربع

مساحت زیربنا: ۵۲۸۵ مترمربع

تعداد طبقات: ۷ طبقه مسکونی،۳ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۱۳ واحد مسکونی