۱۶۲-انصاری-دنو ۸

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ،قیطریه،انصاری،پ ۱

شروع ساخت: ۱۳۹۶

مساحت زمین: ۶۶۵ مترمربع

مساحت زیربنا: ۴۱۸۱ مترمربع

تعداد طبقات: ۶طبقه مسکونی،۲ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۱۷ واحد مسکونی