طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران،اقدسیه،نسترن،پ۴

شروع ساخت: ۱۳۸۳

مساحت زمین: ۱۱۰۹ مترمربع

مساحت زیربنا: ۴۳۷۸ مترمربع

تعداد طبقات: ۵طبقه مسکونی،۲ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۱۶ واحد مسکونی