طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران،دروس،هدایت،پنجم،پ ۸

شروع ساخت: ۱۳۸۲

مساحت زمین: ۵۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۷۷۸ مترمربع

تعداد طبقات: ۵ طبقه مسکونی، ۱ طبقه پارکینگ

تعداد واحد: ۵ واحد مسکونی