۱۶۳- استانبول

۱۶۲-انصاری-دنو ۸

۱۶۰ - سهیل - دنو۷

۱۵۸-لواسان-غربی

۱۵۸-لواسان -شرقی

۱۵۷-آصف

۱۵۶-محمودیه

۱۵۵-قیطریه-دنو۶

۱۵۳-بهار-دنو۴

۱۴۸-دزاشیب

۱۴۷-اقدسیه-دنو۳

۱۴۳-دروس -دنو۲

۱۳۶-ظفر-دنو۱

۱۳۳-جمشیدیه

۱۳۰-یاسر

۱۲۶-یاسر

۱۱۵-نیاوران

۱۱۱-دیباجی

۱۰۸-شهرک غرب

۱۰۳-هدایت